Home

Calorama2a-1500

De Stichting Calorama Everwijn Taets heeft ten doel:

Het in het algemeen doen voortbestaan van de historische buitenplaats Calorama met de daarbij behorende gebouwen en haar omgeving en met de zich in huis bevindende inboedel als cultuurhistorisch- en natuurmonument, een en ander in de zin van de Natuurschoonwet 1928 en de Monumentenwet 1988 en het uitoefenen van de daaraan verbonden rechten en plichten en het voldoen aan de daarmee gepaard gaande verplichtingen.

De hoofdlijnen van het beleidsplan bestaan uit:

  • Het verkrijgen van de eigendom van de historische buitenplaats Calorama
  • Het onderhouden en in goede staat van de buitenplaats, zowel de (historische opstallen) als de tuin- en parkaanleg
  • Het voor bezichtiging toegankelijk stellen van tuin en park zover de kwetsbaarheid dit toestaat en met inachtneming van de Monumentenwet
  • Het voor bezichtiging toegankelijk stellen van het huis zover de kwetsbaarheid dit toestaat en met inachtneming van de Monumentenwet
  • Het doen raadplegen van de archieven berustend op Calorama

Het beleidsplan 2016-2018 vindt u hier.

De website is bijgewerkt d.d. 14 april 2016.