Ga naar hoofdinhoud

Stichting Calorama-Everwijn-Taets van Amerongen

Doelstelling

Het in het algemeen belang doen voortbestaan van de historische buitenplaats Calorama met de daarbij behorende gebouwen en haar omgeving en met de zich in huis bevindende inboedel als cultuurhistorische- en natuurmonument (“Landgoed Calorama”) en het algemeen belang doen voortbestaan van het reeds in het jaar dertienhonderd éénentwintig (1321) genoemde en sinds de zeventiende (17de) eeuw in het bezit van de oprichter en zijn familie zijnde en onder de Natuurschoonwet gerangschikte historische landgoed Wagensveld-Daatselaar te Renswoude met de daarbij behorende gebouwen, landschap, natuurschoon en natuurwaarden in de gemeenten Renswoude en Scherpenzeel een en ander in de zin van de Natuurschoonwet 1928 en de Monumentenwet 1988 en het uitoefenen van de daaraan verbonden rechten en het voldoen aan de daarmee gepaard gaande verplichtingen.

STICHTING GEGEVENS
Stichting Calorama-Everwijn-Taets van Amerongen
E-mail: info@calorama.nl
KvK nummer 28091259
RSIN/fiscaal nummer 810037841

POSTADRES
Gooweg 21
2201 AX Noordwijk

BESTUUR
Voorzitter: de heer J.C. ’t Hart
Secretaris: de heer M.W. Ruys
Penningmeester: de heer J.F.M. van der Hoeven
Vermogensbeheerder: mevrouw I.C.Th.M. Wassenaar
Bestuurslid: de heer R.H.M. van Immerseel

Directeur/beheerder: de heer O.F. de Jong

Beleidsplan

Ons beleidsplan is conform de statutaire doelstelling namelijk het doen voorbestaan van de historische buitenplaats Calorama met de daarbij behorende gebouwen, haar omgeving en de zich in het huis bevindende inboedel en overige collecties. In de Statuten staat tevens mede ten doel het beheren van vermogensbestanddelen en alles wat daarmee samenhangt waaraan wij ons in onze strategie aan wensen te confirmeren.

Als Bestuur menen wij dat bovenstaande doelstellingen leiden tot de volgende strategie:

  1. Zorgvuldig behoud en onderhoud van de roerende en onroerende zaken (conform vereisten uit hoofde van monumenten en NSW)
  2. Voldoen aan de voorwaarden ANBI en overige subsidie mogelijkheden, waaronder het voor bezichtiging toegankelijk stellen binnen de randvoorwaarden voor een verantwoord behoud.
  3. (op termijn) Evenwicht tussen de jaarlijkse uitgaven en inkomsten waarbij gestreefd wordt om de koopkracht van het stamvermogen na inflatiecorrectie in stand te houden (hiertoe willen wij in beginsel het rendement op het vermogen ook behouden).
  4. Het doen voortleven op Calorama en Renswoude van het erfgoed van de familie Everwijn en Taets van Amerongen zoals nagelaten door haar laatste bewoner, de heer H.M. Baron Taets van Amerongen van Renswoude.

Ons beleggingsbeleid is gericht op behoud van het stamvermogen inclusief inflatiecorrectie. Het dan resterende rendement willen wij aanwenden voor het structurele onderhoud en behoud van de bezittingen, conform de ANBI voorwaarden.

N.b. Aan vermelde publicatie kunnen derden geen enkel recht hoe dan ook ontlenen. Tevens kan het bestuur te allen tijde wijzigingen aanbrengen.

De Stichting heeft geen personeel in dienst en de bestuursleden ontvangen geen beloning.  De Stichting beoogt geen enkel winstoogmerk. Alle baten komen uitsluitend ten goede aan de Stichting zelf ter verwezenlijking van haar doel. Een financiële rapportage wordt door deskundigen opgemaakt en door de Raad van Toezicht aangewezen accountant van een goedkeurende verklaring voorzien.

Back To Top