skip to Main Content

Stichting Calorama-Everwijn-Taets van Amerongen

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel de instandhouding en voortbestaan van de historische buitenplaats Calorama met de daarbij behorende gebouwen en haar omgeving en het met de zich in huis bevindende inboedel als cultuurhistorisch- en natuurmonument op zodanige wijze, dat daarmede het behoud van historisch buitenplaatsenbezit in Nederland wordt gediend en versterkt.

Algemene gegevens

STICHTING GEGEVENS

Stichting Calorama-Everwijn-Taets van Amerongen
E-mail: info@calorama.nl

KvK nummer 28091259
RSIN/fiscaal nummer 810037841

POSTADRES

Gooweg 21
2201 AX Noordwijk

Onze bestuurssamenstelling

Voorzitter: de heer J.C. ’t Hart
Vice-voorzitter: de heer O.F. de Jong
Secretaris: de heer M.W. Ruys
Penningmeester: de heer J.F.M. van der Hoeven
Vermogensbeheerder: mevrouw I.C.Th.M. Wassenaar
Bestuurslid: de heer R.H.M. van Immerseel

Beleidsplan

Ons beleidsplan is conform de statutaire doelstelling namelijk het doen voorbestaan van de historische buitenplaats Calorama met de daarbij behorende gebouwen, haar omgeving en de zich in het huis bevindende inboedel en overige collecties. In de Statuten staat tevens mede ten doel het beheren van vermogensbestanddelen en alles wat daarmee samenhangt waaraan wij ons in onze strategie aan wensen te confirmeren.

Als Bestuur menen wij dat bovenstaande doelstellingen leiden tot de volgende strategie:

  1. Zorgvuldig behoud en onderhoud van de roerende en onroerende zaken (conform vereisten uit hoofde van monumenten en NSW)
  2. Voldoen aan de voorwaarden ANBI en overige subsidie mogelijkheden, waaronder het voor bezichtiging toegankelijk stellen binnen de randvoorwaarden voor een verantwoord behoud.
  3. (op termijn) Evenwicht tussen de jaarlijkse uitgaven en inkomsten waarbij gestreefd wordt om de koopkracht van het stamvermogen na inflatiecorrectie in stand te houden (hiertoe willen wij in beginsel het rendement op het vermogen ook behouden).
  4. Het doen voortleven op Calorama en Renswoude van het erfgoed van de familie Everwijn en Taets van Amerongen zoals nagelaten door haar laatste bewoner, de heer H.M. Baron Taets van Amerongen van Renswoude.

Ons beleggingsbeleid

Ons beleggingsbeleid is gericht op behoud van het stamvermogen inclusief inflatiecorrectie. Het dan resterende rendement willen wij aanwenden voor het structurele onderhoud en behoud van de bezittingen, conform de ANBI voorwaarden.

N.b. Aan vermelde publicatie kunnen derden geen enkel recht hoe dan ook ontlenen. Tevens kan het bestuur te allen tijde wijzigingen aanbrengen.

Ons beloningsbeleid

De Stichting heeft geen personeel in dienst en de bestuursleden ontvangen geen beloning.  De Stichting beoogt geen enkel winstoogmerk. Alle baten komen uitsluitend ten goede aan de Stichting zelf ter verwezenlijking van haar doel. Een financiële rapportage wordt door deskundigen opgemaakt en door de Raad van Toezicht aangewezen accountant van een goedkeurende verklaring voorzien.

Donaties

Stichting Calorama-Everwijn-Taets van Amerongen is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor haar werk is zij onder andere afhankelijk van donaties en schenkingen van welwillende particulieren en organisaties. Ook uw bijdrage is zeker welkom.

Periodieke schenking

Overweegt u om Stichting Calorama-Everwijn-Taets van Amerongen enkele jaren achter elkaar te steunen? Dan is de keuze voor een periodieke schenking een fiscaal interessante optie. Bij een vast jaarlijks bedrag gedurende vijf jaar is de gehele som namelijk aftrekbaar.

U kunt rechtstreeks een schriftelijke overeenkomst sluiten met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet. U kunt hiervoor het voor uw gemak voorbereide formulier downloaden en ingevuld en ondertekend naar ons versturen. Per mail: info@calorama.nl of per post naar Stichting Calorama, Gooweg 21, 2201 AX Noordwijk.

Back To Top